دانلود فایل


مديريت بهينه آبخوان آلوده به نيترات - دانلود فایلدانلود فایل شبیه سازی و بهینه سازی نیترات آبخوان کرج با استفاده از مدل های شبکه عصبی مصنوعی, مجموعه ذرات, جستجوی الگو

دانلود فایل مديريت بهينه آبخوان آلوده به نيترات با توجه به اهميت و نقش منابع آب زيرزمينی در تامين نيازهاي کشاورزی، شرب و صنعت در مناطق خشک و نيمه خشک، مانند ايران، بررسي خطر آلودگی آب هاي زيرزمينی مهم و ضروري مي باشد. نيترات يکی از مهمترين آلاينده هايي است که از منابع گوناگوني مانند کودهای شيميايي، آفت كش ها و يا فاضلاب های خانگی و صنعتی وارد آب هاي زيرزمينی مي شوند. در اين تحقيق جهت مديريت بهينه آبخوان های آلوده به نيترات از مدل شبکه عصبی مصنوعي جهت شبيه سازي تغييرات غلظت نيترات استفاده گرديده و به منظور استخراج مقادير بهينه برداشت از آبخوان آب زيرزميني با حفظ محدوديت غلظت نيترات در حد استاندارد از يک مدل بهينه ساز استفاده شده است. در اين تحقيق از مدل های بهينه سازی فراکاوشی شامل مدل های مجموعه ذرات و جستجوی الگو بهره گرفته شده است. با توجه به افزايش آلودگي غلظت نيترات در آبخوان کرج در طي سال هاي اخير، بخشی از اين آبخوان به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده است و اين آبخوان به 13 ناحيه بر مبنای شبکه پايش پيزومتری تقسيم گرديده است. مدل شبکه عصبي در مقياس فصلي تهيه گرديد. پارامترهای ورودي مدل شبكه عصبي مصنوعي، ميزان برداشت در طول فصل بررسي و فصل قبل، مقادير غلظت نيترات در فصل قبل، ضخامت لايه اشباع و طول و عرض جغرافيايي هر ناحيه بوده كه پس از آناليز حساسيت انتخاب گرديدند. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که مدل بهينه سازی مجموعه ذرات با توجه به معيار ارزيابی تابع هدف نسبت به مدل جستجوی الگو به جواب مطلوب تری رسيده است. همچنين بر اساس نتايج حاصل از الگوريتم بهينه سازی مجموعه ذرات، مديريت بهينه غلظت نيترات، مستلزم کاهش و يا افزايش برداشت از نواحي مختلف نسبت به شرايط فعلی برداشت در منطقه مي باشد. لذا با ثابت نگه داشتن کل برداشت از محدوده و با اندکی تغييرات منطقه اي در ميزان برداشت در آبخوان آلوده کرج، مي توان از افزايش غلظت نيترات در نواحي بحراني جلوگيري نمود.
کلمات کليدی: آب زيرزمينی، شبکه عصبی مصنوعي، مجموعه ذرات، جستجوی الگو ، نيترات، آبخوان کرج


آب‌زیرزمینی


شبکه عصبی مصنوعی


مجموعه ذرات


جستجوی الگو


نیترات


آبخوان کرج


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقيق پيرامون مترجم آدرسهاي شبكهِ ios سيسكو

باکتری 38 ص

فایل گزارش کارآموزی گروه مکانیک کارخانه شیر پاستوریزه زنجان.

طرح توجیهی پارچه بافي

فایل گزارش کارآموزی گروه مکانیک کارخانه شیر پاستوریزه زنجان.

Measuring our Peculiar Velocity by Predeboosting the CMB

دانلود مقاله دركارتجارت چنتحقیق درباره آهن

پاورپوینت روانشناسی ورزش 31 ص