دانلود فایل


ﺑﺮرﺳﯽ ﻟﯿﻨﮑﻬﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﻦ دوﺳﺘﺎن در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ - دانلود فایلدانلود فایل بررسی لینمهای مثبت و منفی بین دوستان در شبکه های اجتماعی

دانلود فایل ﺑﺮرﺳﯽ ﻟﯿﻨﮑﻬﺎي ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﻦ دوﺳﺘﺎن در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 18 صفحه PDF
ﭼﮑﯿﺪه: ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯾﯽ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪام در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﻀﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎي ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮑﻬﺎ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻪ ﯾﮏ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ، اﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮﻗﺮاري ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ دو رأس اﺳﺖ . در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻼﻣﺖ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺰرگ، ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻋﻼﻣﺖ، اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﮐﺎري ﺗﻌﻤﯿﻢ دارﻧﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ "ﺗﻌﺎدل" و "وﺿﻌﯿﺖ" ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده ﻫﺎ، ﺷﻮاﻫﺪي ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽِ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي)درﺟﻪ ﺑﻨﺪي( ﮔﺮه ﻫﺎ وﺟﻮد دارد، درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﯾﻢ ﮐﻪ اﺻﻮﻻً ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ از ﺟﻨﺎح ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ،وﺟﻮد ﻧﺪارد. اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻌﺎدل در ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻠﯽ، ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮﯾﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﮕﺮي را ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در اﺑﺘﺪا ﮐﺸﻒ روش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻓﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﺷﻬﺎي دﻗﯿﻖ )در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻋﻼﻣﺖ( ﻫﺴﺘﻨﺪ، آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ. واﯾﻨﮑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﻋﻼﻣﺖ ﻟﯿﻨﮑﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ آﻧﻼﯾﻦ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت در آن ﺻﺮﯾﺤﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.


بررسی لینمهای مثبت و منفی بین دوستان در شبکه های اجتماعی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت dard

دانلوذ تحقیق برنامه ریزی ونقش آن درتأمین وتوسعه منابع انسانی 31 ص

فایل گزارش کارورزی 3 پایه ششم ابتدایی، ضرب کسرها ریاضی ..

جزوه حقوق بیمه

تحقیق در مورد فدريكو كارسيا (ورد)

تاثير ورزش در بيماري قلبي

تحقیق درباره خشک کن های پاششی spray drier

دانلود مقاله زرتشت

تحقیق در مورد تاریخچه تنیس 10ص

دانلود مقاله زرتشت