دانلود فایل


دانلودمقاله شیمی تجزیه - دانلود فایلدانلود فایل ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود فایل دانلودمقاله شیمی تجزیه


تعریف:
شیمی تجزیه شامل جداسازی ، شناسایی و تعیین مقدار نسبی اجزای سازنده یک نمونه از ماده است.
هدف:
هدف یک تجزیه شیمیایی ، فراهم آوردن اطلاعاتی درباره ترکیب نمونه ای از یک ماده است. در بعضی موارد اطلاعات کیفی در مورد حضور یا عدم حضور یک یا چند جزء در نمونه کافی است. در مواردی دیگر ، اطلاعات کمی مورد نظر است. بدون در نظر گرفتن هدف نهایی ، اطلاعات مورد نیاز در انتها ، توسط اندازه گیری یکی از خواص فیزیکی بدست می آیند که این خاصیت بطور مشخص به جزء یا اجزاء سازنده مورد نظر مربوط است.
دیدکلی :
شیمی تجزیه نقش حیاتی را در توسعه علوم مختلف به عهده دارد، لذا ابداع فنون جدید تجزیه و بسط و تکامل روشهای تجزیه شیمیایی موجود ، آنقدر سریع و گسترده است که اندکی درنگ در تعقیب رویدادهای تازه سبب بوجود آمدن فاصله های بسیار زیاد علمی خواهد شد. نقش این فنون در فعالیتهای تولیدی روز به روز گسترده تر و پردامنه تر می گردد. امروزه ، کنترل کیفیت محصولات صنعتی و غیر صنعتی ، جایگاه ویژه ای دارد که اساس این کنترل کیفیت را تجزیه های شیمیایی انجام شده به کمک روشهای مختلف تجزیه ای تشکیل می دهد. شیمی تجزیه (Analytical chemistry) ، شامل جداسازی ، شناسایی و تعیین مقدار نسبی اجزای سازنده یک نمونه از ماده است. شیمی تجزیه کیفی ، هویت شیمیایی گونه ها را در نمونه آشکار می سازد. تجزیه کمی ، مقدار نسبی یک یا چند گونه یا آنالیت را به صورت عددی معلوم می دارد. پیش از انجام تجزیه کمی ، ابتدا لازم است اطلاعات کیفی بدست آید. معمولا تجزیه کیفی و کمی شامل یک مرحله جداسازی نیز هستند.زمینه های تاریخی تجریه کیفی
به ابتکار "پروفسور رونالد بلچر" که به نارساییهای متعدد سیستمهای تجزیه کیفی معدنی موجود پی برده و تصمیم به اصلاح این سیستمها از طریق تحقیقات تجربی و به بحث گذاشتن موضوع در یک گروه از آنالیستهای باتجربه گرفته بود، موسسه MAQA (موسسه تجزیه کیفی میدلندز) تاسیس شد. هدفهای موسسه عبارت بود از تهیه طرحهایی برای توصیه در:
1. بررسی سیستماتیک کاتیونهای معمولی مبتنی بر روشهای کلاسیک جا افتاده.
2. بررسی آنیونها.
3. بررسی عناصر غیر معمول.
4. بررسی نامحلولها.
طرح MAQA یکی از سلسله سیستمهای تجزیه کیفی هدف است که برخی از آنها به قرن هیجدهم بر می گردد. طرحهای قدیمی تر از بعضی جهات جالب اند، به این معنی که بسیاری از جداسازیها و واکنشهای انتخابی که هنوز هم جای خود را در اعمال تجزیه کیفی حفظ کرده اند، از آنها نشات گرفته است.
نیاز مبرم به تشخیص سنگها و مواد معدنی مفید موجب پدید آمدن تجزیه کیفی معدنی شد. در نتیجه ، در جاهایی که صنایع پیشرفته استخراج شکوفا می شد، این هنر رشد سریعی کرد که نمونه بارز آن ، در سوئد بود. بدون آن که حق سایر بنیانگذاران تجزیه را فراموش کرده باشیم، شیمیدان سوئدی به نام "توربون برگمن" را ممکن است بتوان بعنوان بنیانگذار تجزیه کیفی سیستماتیک معرفی کرد.
رده بندی روشهای تجزیه ای
رده بندی روشهای تجزیه ای معمولا بر طبق خاصیتی است که در فرآیند اندازه گیری نهایی مشاهده می شود. در جدول زیر فهرستی از مهمترین این خاصیتها و همچنین نام روشهایی که مبتنی بر این خاصیتها می باشند، دیده می شود. بر این نکته توجه داشته باشیم که تا حدود سال 1920 تقریبا تمام تجزیه ها براساس دو خاصیت جرم و حجم قرار داشتند. در نتیجه ، روشهای وزنی و حجمی به نام روشهای کلاسیک تجزیه ای شهرت یافته اند.

بقیه روشها شامل روشهای دستگاهی است. علاوه بر تاریخ توسعه این روشها ، جنبه های معدودی روشهای دستگاهی را از روشهای کلاسیک جدا و متمایز می سازند. بعضی از تکنیکهای دستگاهی حساستر از تکنیکهای کلاسیک می باشند. ولی بعضیها حساس تر نیستند. با ترکیب خاصی از عناصر یا ترکیبات ، یک روش دستگاهی ممکن است بیشتر اختصاصی باشد. در مواردی دیگر ، یک روش حجمی یا وزنی ، کمتر در معرض مزاحمت قرار دارد. مشکل است که گفته شود که کدامیک از نظر صحت ، راحتی و صرف زمان بر دیگری برتری دارد.
همچنین این مساله درست نیست که روشهای دستگاهی ، الزاما دستگاههای گرانتر یا پیچیده تری را بکار می گیرند و در حقیقت ، استفاده از یک ترازوی خودکار نوین در یک تجزیه وزنی شامل دستگاه ظریفتر و پیچیده تری در مقایسه با بسیاری از روشهای دیگری است که در جدول زیر ثبت شده اند.


روشهای تجزیه ای مبتنی بر اندازه گیری خاصیت خاصیت فیزیکی که اندازه گیری می شود.
وزنی جرم
حجمی حجم
طیف نورسنجی (اشعه ایکس ، ماوراء بنفش ، مرئی ، IR)؛ رنگ سنجی ؛ طیف بینی اتمی ؛ رزونانس مغناطیسی هسته و رزونانس اسپین الکترون جذب تابش
طیف بینی نشری (اشعه ماوراء بنفش ، ایکس ، مرئی)؛ نور سنجی شعله ای؛ فلوئورسانس (اشعه ایکس ، فرابنفش و مرئی) ؛ روشهای رادیوشیمیایی نشر تابش
کورسنجی ، نفلومتری ، طیف بینی رامان پراکندن تابش
شکست سنجی و تداخل سنجی شکست تابش
روشهای پراش اشعه ایکس و الکترون پراش تابش
قطبش سنجی ، پاشندگی چرخش نوری و دو رنگی نمایی دورانی
چرخش تابش
پتانسیل سنجی ، پتانسیل سنجی با زمان پتانسیل الکتریکی
رسانا سنجی رسانایی الکتریکی
پلاروگرافی ، تیتراسیونهای آمپرسنجی جریان الکتریکی
کولن سنجی کمیت الکتریسیته
طیف سنجی جرمی
نسبت جرم به بار
روشهای جداسازی
در بیشتر موارد ، تجزیه یک نمونه از ماده ، قبل از اندازه گیری فیزیکی نهایی آن ، ابتدا احتیاج به یک یا چند مرحله زیر دارد:
1. نمونه برداری ، برای فراهم کردن نمونه ای که ترکیب آن ، نماینده توده ماده باشد.
2. تهیه و انحلال مقدار معینی از نمونه
3. جداسازی گونه مورد اندازه گیری از اجزاء سازنده ای که در سنجش نهایی مزاحمت ایجاد می کنند.
این مراحل معمولا بیشتر از خود اندازه گیری نهایی تولید مزاحمت می کنند و خطاهای بزرگتری را باعث می شوند. روشهای جداسازی به این دلیل مورد احتیاج اند که خواص فیزیکی و شیمیایی مناسب برای اندازه گیری غلظت معمولا بین چندین عنصر یا ترکیب مشترک است. در بررسی مواد بسیار نزدیک و مرتبط به هم ، مشکل جداسازی بیشترین اهمیت را می یابد و لذا نیاز به تکنیکهایی نظیر کروماتوگرافی ، تقطیر جزء به جزء ، استخراج ناهمسو و یا الکترولیز در پتانسیل کنترل شده دارد.
انتخاب روش برای یک مسئله تجزیه ای
جدول مذکور ، حاکی از این است که برای شیمیدانی که با یک مسئله تجزیه ای روبرو است، غالبا روشهای متعددی وجود دارند که وی می تواند یکی از آنها را انتخاب کند. مدت زمانی که او باید برای کار تجزیه صرف کند و کیفیت نتایج حاصل ، بنحوی حساس ، به این انتخاب بستگی دارد. شیمیدان برای اخذ تصمیم خود در مورد انتخاب روش ، باید پیچیدگی ماده مورد تجزیه ، غلظت گونه مورد نظر ، تعداد نمونه هایی که باید تجزیه شوند و دقت مورد نیاز را در نظر گیرد.
پس از این ، انتخاب وی به دانش او در مورد اصول اساسی که زیر بنای هر یک از این روشهای قابل دسترسی است و در نتیجه قدرت و محدودیت این روشها بستگی خواهد داشت.

دستگاهوری در تجزیه
در مفهومی بسیار وسیع ، یک دستگاه که برای تجزیه شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد، داده های کمی تولید نمی کند، بلکه در عوض بسادگی اطلاعات شیمیایی را به شکلی تبدیل می کند که آسانتر قابل مشاهده است. بنابراین به دستگاه می توان به صورت یک وسیله ارتباطی نگریست. دستگاه این هدف را در مراحل مختلف زیر انجام می دهد:
1. تولید یک علامت
2. تبدیل این علامت به علامتی با ماهیت متفاوت (تبدیل نامیده می شود).
3. تقویت علامت تبدیل شده
4. ارائه این علامت به صورت یک جابجایی بر روی یک صفحه مندرج یا صفحه یک ثبات.
لزومی ندارد که تمام این مراحل مجموعا در هر دستگاه انجام گیرد. در نتیجه ی ظهور این همه مدارات الکترونیکی در آزمایشگاه ، یک شیمیدان امروزی خود را با این سوال روبرو می بیند که چه مقدار الکترونیک باید بداند تا بتواند موثرترین استفاده را از وسایل موجود برای تجزیه ، بکند. مهم برای یک شیمیدان این است که قسمت عمده کوشش خود را به اصول شیمیایی ، اندازه گیریها و محدودیتها و قوتهای ذاتی آن معطوف دارد.

سیر تحولی و رشد
اصولا توسعه و تغییر پایدار در فنون و روشهای تجزیه وجود دارد. طراحی دستگاه بهتر و فهم کامل مکانیسم فرآیندهای تجزیه ای ، موجب بهبود پایدار حساسیت ، دقت و صحت روشهای تجزیه ای می شوند. چنین تغییراتی به انجام تجزیه های اقتصادی تر کمک می کند که غالبا به حذف مراحل جداسازی وقت گیر ، منجر می شوند. باید توجه داشت که اگر چه روشهای جدید تیتراسیون مانند کریوسکوپی ، Pressuremetriz ، روشهای اکسیداسیون _ احیایی و استفاده از الکترود حساس فلوئورید ابداع شده اند، هنوز از روشهای تجزیه وزنی و تجزیه جسمی (راسب کردن ، تیتراسیون و استخراج بوسیله حلال) برای آزمایشهای عادی استفاده می شود.
به هر حال در چند دهه اخیر ، تکنیکهای سریعتر و دقیق ترِی بوجود آمده اند. در میان این روشها می توان به اسپکتروسکوپی ماده قرمز ، ماورای بنفش و اشعه X اشاره کرد که از آنها برای تشخیص و تعیین مقدار یک عنصر فلزی با استفاده از خطوط طیفی جذبی یا نشری استفاده می گردد. سایر روشها عبارتند از:
• کالریمتری (رنگ سنجی) که به توسط آن یک ماده در محلول بوسیله شدت رنگ آن تعیین می شود.
• انواع کروماتوگرافی که به توسط آنها اجزای یک مخلوط گازی بوسیله آن از درون ستونی از مواد متخلل یا از روی لایه های نازک جامدات پودری تعیین می گردند.
• تفکیکی محلولها در ستونهای تبادل یونی
• آنالیز عنصر ردیاب رادیواکتیو.
• ضمنا میکروسکوپی الکترونی و اپتیکی ، اسپکترومتری جرمی ، میکروآنالیز ، طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ای (NMR) و رزونانس چهار قطبی هسته نیز در همین بخش طبقه بندی می شوند.
خودکارسازی روشهای تجزیه ای در برخی موارد با استفاده از رباتهای آزمایشگاهی ، اهمیت روزافزونی پیدا کرده است. چنین شیوه ای ، انجام یکسری تجزیه ها را با سرعت ، کارایی و دقت بهتر امکانپذیر می سازد. میکروکامپیوترها با قابلیت شگفت انگیز نگهداری داده ها و بسته های نرم افزار گرافیکی بطور قابل ملاحظه ای موجبات جمع آوری ، نگهداری ، پردازش ، تقوبت و تفسیر داده های تجزیه ای را فراهم می آورند.
انواع تجزیه
وقتی آزمایش به شناسایی یک یا چند چیز جز از یک نمونه (شناسایی مواد) محدود می گردد، تجزیه کیفی نامیده می شود، در حالی که اگر آزمایش به تعیین مقدار یک گونه خاص موجود در نمونه (تعیین درصد ترکیب در مخلوطها یا اجزای ساختمانی یک ماده خالص) محدود گردد، تجزیه کمی نامیده می شود. گاهی کسب اطلاعاتی در زمینه آرایش فضایی اتمها در یک مولکول یا ترکیب بلورین ضروری است، یا تاکید حضور یا موقعیت برخی گروههای عامل آلی در یک ترکیب مورد تقاضا است، چنین آزمایشهایی تحت عنوان تجزیه ساختمانی نامیده می شوند و ممکن است با جزئیاتی بیش از یک تجزیه ساده مورد توجه قرار گیرند.
ماهیت روشهای تجزیه ای
روشهای تجزیه ای معمولا به دو دسته کلاسیک و دستگاهی طبقه بندی می شوند. روشهای کلاسیک شامل روشهای شیمیایی مرطوب ، نظیر وزن سنجی و عیار سنجی است. در واقع تفاوت اساسی بین روشهای دو دسته وجود ندارد. همه آنها مشتمل بر وابستگی یک اندازه گیری فیزیکی به غلظت آنالیت می باشند. در حقیقت روشهای تجزیه ای محدودی وجود دارند که صرفا دستگاهی اند و یا بیشتر آنها متضمن مراحل شیمیایی متعددی قبل از انجام اندازه گیری دستگاهی هستند.

کاربردهای شیمی تجزیه
کنترل کیفیت محصول
بیشتر صنایع تولیدی نیازمند به تولید با کیفیت یکنواخت هستند. برای کسب اطمینان از برآورده شدن این نیازمندی مواد اولیه و همچنین محصول نهایی تولید ، مورد تجزیه های شیمیایی وسیعی قرار می گیرند.
نمایش و کنترل آلوده کننده ها
فلزات سنگین پسمانده های صنعتی و حشره کشهای آلی کلردار ، دو مشکل کاملا شناخته شده مربوط به ایجاد آلودگی هستند. به منظور ارزیابی چگونگی توزیع و عیار یک آلوده کننده در محیط ، به یک روش تجزیه ای حساس و صحیح نیاز است و در کنترل پسابهای صنعتی ، تجزیه شیمیایی روزمره حائز اهمیت است.
مطالعات پزشکی و بالینی
عیار عناصر و ترکیبات مختلف در مایعات بدن ، شاخصهای مهمی از بی نظمی های فیزیولوژیکی می باشند. محتوی قند بالا در ادرار که نشانه ای از یک حالت دیابتی است و وجود سرب در خون ، از شناخته ترین مثالها در این زمینه می باشد.
عیارگیری
از دیدگاه تجارتی در برخورد با مواد خام نظیر سنگهای معدنی ، ارزش سنگ معدن ، از روی فلز موجود در آن تعیین می شود. این موضوع ، مواد با عیار بالا را نیز غالبا شامل می شود. بطوری که حتی تفاوت کم در غلظت می تواند از نظر تجاری تاثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد. بنابراین یک روش تجزیه ای قابل اعتماد و صحیح از اهمیت اساسی برخوردار است.

شیمی تجزیه در آزمایشگاه :
نقش شیمی تجزیه در علوم
شیمی تجزیه نقش حیاتی در توسعه علوم دارد. به عنوان مثال ، "ویلهلم اسوالد" (Wilhelm Ostwald) در سال 1894 نوشت:
شیمی تجزیه یا هنر تشخیص مواد مختلف و تعیین اجزای سازنده آن ، نقش اول را در کاربردهای مختلف علوم دارد؛ چرا که پاسخگوی سوالاتی است که در هنگام اجرای فرایندهای شیمیایی برای مقاصد علمی و فنی مطرح می شود. اهمیت فوق العاده آن ، باعث شده است که از همان دوران نخستین تاریخ شیمی ، مجدانه شروع به رشد و توسعه کند و سوابق موجود شامل بخش قابل ملاحظه ای از کارهای کمی است که تمامی علوم را در بر می گیرد'.
از زمان اسوالد تاکنون ، شیمی تجزیه از یک هنر به یک علم در زمینه های مختلف صنعت ، طب و سایر علوم ، تحول و تکامل یافته است. به عنوان مثال :
• برای تعیین کارآیی وسایل کنترل دور ، لازم است مقدار هیدروکربنها ، اکسیدهای نیتروژن و منوکسید کربن موجود در گازهای اگزوز اتومبیل اندازه گیری شوند.
• اندازه گیری کمّی کلسیم یونیده در سرم خون ، ما را در تشخیص مرض پاراتیروئید در بیماران یاری می کند.
• با اندازه گیری کمی نیتروژن در مواد غذایی ، میزان پروتئین موجود در آنها و در نتیجه ارزش غذایی آنها معلوم می شود.
• مقدار مرکاپتان موجود در گازهای مصرفی خانه ها بطور مستمر تحت کنترل قرار می گیرد تا از وجود مقدار معینی مرکاپتان برای ایجاد بوی نامطبوع که هشدار دهنده نشت گاز است، اطمینان حاصل کنند.
• کشاورزان متجدد ، کود شیمیایی و آبیاری را به نحوی تنظیم می کنند که منطبق با نیاز گیاه در طی فصلهای رشد باشد. آنها این نیاز را از تجزیه کمی گیاه و خاکی که گیاه در آن می روید، معلوم می کنند.
• اندازه گیری های کمی دارای نقش حیاتی در بسیاری از کارهای پژوهشی در زمینه های شیمی ، زیست شناسی ، زیست شیمی ، زمین شناسی و سایر علوم است.


طبقه بندی روشهای تجزیه کمی
نتایج یک تجزیه کمی را از دو اندازه گیری بدست می آوریم. یکی وزن یا حجم نمونه مورد اندازه گیری است و دوم ، اندازه گیری کمیتی است که با مقدار ماده مورد تجزیه در آن نمونه متناسب می باشد. معمولا در مرحله دوم ، تجزیه ، کامل می شود. شیمیدانان روشهای تجزیه را بر طبق طبیعت این اندازه گیری اخیر طبقه بندی می کنند. در یک روش وزنی ، جرم آنالیت یا جرم ماده ای که بطور شیمیایی به آن ارتباط دارد، تعیین می شود. در یک روش حجمی ، حجم محلولی که دارای مقدار کافی واکنشگر برای واکنش کامل با آنالیت است، اندازه گیری می شود.
روشهای الکتروشیمیایی شامل اندازه گیری خواصی نظیر پتانسیل ، جریان ، مقاومت و مقدار الکتریسیته است. روشهای طیف بینی بر مبنای اندازه گیری برهمکنش بین تابش الکترومغناطیسی و اتمها یا مولکولهای آنالیت (اثر تابش بر ماده) و یا تولید چنین تابشی توسط آنالیت استوارند.
بالاخره ، باید به چند روش متفرقه نیز اشاره کرد. این روشها شامل اندازه گیری خواصی چون نسبت جرم به بار ( طیف سنجی جرمی ) ، سرعت واپاشی پرتوزایی ، گرمای واکنش ، رسانندگی گرمایی ، فعالیت نوری و ضریب شکست است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 23 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود مقاله


خرید مقاله


تهیه مقاله فارسی


دانلود مقاله با فرمت ورد


مقالات ورد


مقاله علوم انسانی


مقاله در مورد کامپیوتر


فروش مقاله


خرید مقالات فارسی


مقاله علمیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پروژه های متلب - matlabhome.ir

دانلود پروژه های متلب دانلود رایگان پروژه های متلب دانلود پروژه های آماده matlab دانلود ...

دانلود پروژه ها و پایان نامه های آماده دانشجویی

دانلود انواع پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی، استخدامی، فرهنگی، هنری، مذهبی و ...

رشته حسابداری - پروژه دات کام

عنوان مقاله : استانداردهای حسابداری ایران قالب بندی : PDF, word قیمت : رایگان شرح مختصر ...

بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: دانلود اصل مقاله +خرید ...

آخرین مقالات. ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم توزیع رینگ و سیستم توزیع سه باسه ور اه حل ...

دانلود پروژه ها و پایان نامه های آماده دانشجویی

دانلود انواع پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی، استخدامی، فرهنگی، هنری، مذهبی و ...

دانلود پروژه های متلب - matlabhome.ir

دانلود پروژه های متلب دانلود رایگان پروژه های متلب دانلود پروژه های آماده matlab دانلود ...

کافی نت دانشجویان

کافی نت دانشجویان - ... مقدمه انسان ها از نظرسطح پایه ارثی انگیختگی و واکنش پذیری نسبت ...

خانه متلب انجام پروژه های متلب دانلود فیلم آموزش با کد متلب

انجام پروژه های متلب سفارش انجام پروژه متلب دانشجویی در با matlab دانلود رایگان فیلم ...

مقالات فارسی - Modir.ir

این سایت برای استفاده کلیه دانشجویان، صاحبنظران و علاقمندان مدیریت تهیه گردیده است.

دانلود مقاله از سایتهای علمی IEEE ScenceDirect Springer ...

سرویس دانلود مقالات علمی | دانلود مقاله از ieee | دانلود مقالات علمی isi | دریافت مقاله ...

ایران مقاله |دانلود مقاله , مقالات دانشجويي , دانلود پروژه ...

دانلود آخرین و جدیدترین جزوه ها , پایان نامه ها , مقالات دانشجویی و علمی به صورت رایگان ...

دانلود پروژه های متلب - matlabhome.ir

دانلود پروژه های متلب دانلود رایگان پروژه های متلب دانلود پروژه های آماده matlab دانلود ...

کافی نت دانشجویان

کافی نت دانشجویان - ... مقدمه انسان ها از نظرسطح پایه ارثی انگیختگی و واکنش پذیری نسبت ...

پروژه ها - دانلود جزوه، پروژه و پایان نامه های رایگان

دانلود رایگان کتاب آشنایی با خوردگی داخلی و روش های کنترل آن – مهندسی شیمی. توضیحات ...

IranPaper.ir | سامانه دانلود رایگان مقاله، کتاب، استاندارد ...

سامانه دانلود مقاله , ژورنال , کتاب , استاندارد , پایان نامه از ساینس دایرکت , اسپرینگر ...

کافی نت دانشجویان

کافی نت دانشجویان - ... مقدمه انسان ها از نظرسطح پایه ارثی انگیختگی و واکنش پذیری نسبت ...

دانلود پروژه های متلب - matlabhome.ir

دانلود پروژه های متلب دانلود رایگان پروژه های متلب دانلود پروژه های آماده matlab دانلود ...

IranPaper.ir | سامانه دانلود رایگان مقاله، کتاب، استاندارد ...

سامانه دانلود مقاله , ژورنال , کتاب , استاندارد , پایان نامه از ساینس دایرکت , اسپرینگر ...

مقالات فارسی - Modir.ir

این سایت برای استفاده کلیه دانشجویان، صاحبنظران و علاقمندان مدیریت تهیه گردیده است.

مدیریت- بخش 1 - مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی ...

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی - UNREGISTERED VERSION ... Go to content. Main menu

کارآموزی حسابداری بیمارستان

تحقیق درباره کشور تایلند 30ص

قضاوت د ر اسلام 13ص

پروژه ریل راه آهن

تحقیق در مورد آتونومي خودمختاري هدفي مربوط به تخصصي شدن فيزيولوژي ورزش

تحقیق درباره تأثير ويژگيهاي فردي منابع انساني بر اثربخشي مدارس غيرانتفاعي

كاربرد الكترومغناطيس در ژئوفيزيك

كاربرد الكترومغناطيس در ژئوفيزيك

پاورپوینت معماری مدرن اولیه

PERCY SHELLY