دانلود فایل


رابطه سرمایه روان شناختی با عملکرد شغلی و عاطفه مثبت در کارکنان - دانلود فایلدانلود فایل رابطه سرمایه روان شناختی با عملکرد شغلی و عاطفه مثبت در کارکنان

دانلود فایل رابطه سرمایه روان شناختی با عملکرد شغلی و عاطفه مثبت در کارکنان این پژوهش با هدف تعیین الگوی ساختاری رابطه سرمایه روان شناختی )خودکارآمدی، خوش
بینی، امیدواری و تاب آوری(، با عملکرد شغلی با توجه به نقش عاطفه مثبت اجرا شد. روش
پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
به تعداد 592 نفر بودند که از میان آن ها 111 نفر به شیوه در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای
گردآوری دادهها، پرسشنامه سرمایه روان شناختی ناگیوئن و همکاران، پرسشنامه عاطفه مثبت ون
کاتویک و همکاران و پرسشنامه عملکرد شغلی ناگیوئن و همکاران بودند. داده ها از طریق
ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه )به شیوه همزمان( تحلیل شد. یافته ها
نشان داد که بین خودکارآمدی، خوش بینی، امیدواری و تاب آوری با عاطفه مثبت و عملکرد
شغلی، و بین عاطفه مثبت با عملکرد شغلی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون
چندگانه نشان داد که خودکارآمدی، خوش بینی و تاب آوری قادر به پیش بینی )معنادار( عاطفه
مثبت و امیدواری و تاب آوری قادر به پیش بینی )معنادار( عاطفه مثبت هستند.
واژگان کلیدی: سرمایه روانشناختی، عملکرد شغلی، عاطفه مثبت.


رابطه سرمایه روان شناختی با عملکرد شغلی و عاطفه مثبت در کارکنان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی رابطه ی هوش هیجانی و استرس در بین دانش …

... شغلی در کارکنان شرکت ... رابطه ... روانشناختی در ... شغلی و عملکرد شغلی با ...

تهیه پروپوزال- مقاله- پایان نامه ارشد دکتری …

هنجاریابی عاطفه مثبت و ... و وجدان کاری با عملکرد شغلی در کارکنان ... روان شناختی و ...

دانلود پرسشنامه

مقياس عاطفه مثبت و ... خود سنجي خلق در دو بعد عاطفه مثبت و ... سنجش نشانگان روان شناختی و ...

شناختی - profdoc.um.ac.ir

... رابطه بهزیستی روانشناختی با عملکرد شغلی ... شغلی در رابطه ... و علائم روان شناختی در ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی ...

تبلیغات در ... سازمانی با عملکرد شغلی ... رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با ...

شناختی - profdoc.um.ac.ir

... رابطه بهزیستی روانشناختی با عملکرد شغلی ... شغلی در رابطه ... و علائم روان شناختی در ...

شناختی - profdoc.um.ac.ir

... رابطه بهزیستی روانشناختی با عملکرد شغلی ... شغلی در رابطه ... و علائم روان شناختی در ...

پایان نامه تاثیر هوش هیجانی و اعتماد بر عملکرد کارکنان در ...

... با عملکرد کارکنان رابطه ... عاطفه و هیجان)، نشر روان ... با رضایت شغلی در کارکنان ...

hamashioun.loxblog.com - سرمایه روانشناختی

2.بررسی رابطه سرمایه ... اهمیت سرمایه روانشناختی در عصر ... تحول مثبت در کارکنان و ...

دانلود بهترین پرسشنامه های استاندارد

پرسشنامه سرسختی روان شناختی ... مدیران و رضایت شغلی کارکنان ... برسشنامه در رابطه با ...

دانلود بهترین پرسشنامه های استاندارد

پرسشنامه سرسختی روان شناختی ... مدیران و رضایت شغلی کارکنان ... برسشنامه در رابطه با ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی ...

... و عملکرد شغلی رابطه ... روان شناختی و یا ... شغلی رابطه مثبت و با ...

دانلود بهترین پرسشنامه های استاندارد

پرسشنامه سرسختی روان شناختی ... مدیران و رضایت شغلی کارکنان ... برسشنامه در رابطه با ...

دانلود مقاله درباره بخش اخر بیگانه همسری - 30570

رابطه سرمایه روان شناختی با عملکرد شغلی و عاطفه مثبت در کارکنان; نقش نوآوری در کسب مزیت ...

تهیه پروپوزال- مقاله- پایان نامه ارشد دکتری …

هنجاریابی عاطفه مثبت و ... و وجدان کاری با عملکرد شغلی در کارکنان ... روان شناختی و ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی ...

... خلاق و با سرمایه ... روان شناختی و یا ... و عملکرد شغلی رابطه مثبت و با ...

پایان نامه تاثیر هوش هیجانی و اعتماد بر عملکرد کارکنان در ...

... با عملکرد کارکنان رابطه ... عاطفه و هیجان)، نشر روان ... با رضایت شغلی در کارکنان ...

شناختی - profdoc.um.ac.ir

... رابطه بهزیستی روانشناختی با عملکرد شغلی ... شغلی در رابطه ... و علائم روان شناختی در ...

دانلود پاورپوینت در مورد انواع اهرم ها ..

پاورپوینت تکنولوژی+نمایش

پاورپوینت تصمیم گیری اجتماعی

تحقیق درمورد- اخرالزمان از دیدگاه ادیان مختلف

تحقیق درمورد- اخرالزمان از دیدگاه ادیان مختلف

ماه مبارک رمضان 50ص

اشتغال 46 ص

دانلود تحقیق در مورد مرگ مغزی

دانلود مقاله کامل درباره وصیت نامه دکتر علی شریعتی

ساختارهاي هيدورليك